Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol

Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol free pdf ebook was written by Klaus Seiler on November 03, 2009 consist of 12 page(s). The pdf file is provided by gorgu-hidrolik.com and available on pdfpedia since July 16, 2012.

servÝs serv armatür elektro hidrolik hidrolik pompa bellek programlý kontrol silindirinden email [email protected] http://www.gorgu-hidrolik.com ve makina teknik gÖrgÜ hidrolik biyim Ýþmiz hizmet görme görgü..için bay görgü þahsen hizmetinizdedir faks: sizin için çalýþmayý bekliyoruz. 499 3899 tüm üreticilerin..mal alma filtreler kaplinler cihazlarýnýn pnömatik bileþenlerini emiciler valflar yerimizde ya da tesisinizde yetkin bir vidalý baðlantýlar bakým...

x
send send what is readshare?


Thank you for helping us grow by simply clicking on facebook like and google +1 button below ^^

Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol pdf
Read
: 2026
Download
: 0
Uploaded
: July 16, 2012
Category
Author
: Klaus Seiler
Total Page(s)
: 12
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 1
Biyim Ýþmiz SERVÝS GÖRGÜ HIDROLIK ve MAKINA TEKNIK Armatür Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programl½ kontrol silindirinden eMail [email protected] http: //www.gorgu-hidrolik.com Hizmet görme Görgü Hidrolik ve Makina Teknik Tic. San. A.Þ. Dudullu, IMES Sanayi Sitesi E Blok 503 Sok. No. 56/A Ümraniye 81260 Istanbul Tel. +90 (216) 499 3696 Tel. +49 (4193) 8977-71 Faks +90 (216) 4993899
You're reading the first 10 out of 12 pages of this docs, please download or login to readmore.
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 2
SERVÝS harfle yazar½z büyük Biz, kendi atölyesi ve nitelikli personeli olan bir hidrolik ve makine üretimi iþletmesiyiz. Bu iþletmede, hidrolik, pnömatik, makine üretimi, elektroteknik, kumanda ve ayar tekniði ve SPS programlama alanlar½nda faaliyet gösteriyoruz. 15 y½ll½k SERVÝS Telefon: +90 (216) 499 3696 Faks: Hidrolik ve kumanda tekniðindeki uzun y½llar½n getirdiði hata analizi deneyimimizden kazanç saðlayabilirsiniz. Tüm üreticilerin makineleri ve sistem bileþenlerini kendi yerimizde ya da sizin tesisinizde onar½yoruz. Geliþtirme ya da modernizasyon alan½nda da Know-how'umuza güvenebilirsiniz. Talep üzerine, bak½m sözleþmeleri de yap½labilir. Teknisyenlerimiz, genel çal½þma saatleri d½þ½nda da gerekirse k½sa süre içinde hizmete haz½rd½r. Bu sayede, devre d½þ½ kalma sürelerini minimum düzeye indirebilirsiniz. Önemli tüm üreticilerin hidrolik, pnömatik ve kumanda tekniði onar½m ve yedek parçalar½n½ sürekli olarak stoklar½m½zda tutuyoruz ya da bu parçalar k½sa süre içinde temin edilebilir. Ýlgilinizi çekebildik mi? Ayr½nt½l½ bir dan½þmanl½k hizmeti için Bay Görgü þahsen hizmetinizdedir Sizin için çal½þmay½ bekliyoruz. 499 3899
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 3
Tüm üreticilerin makineleri, sistemleri ve bileþenlerini onar½yoruz. Hidrolik Hidrolik, pnömatik ve kumana tekniðindeki performans½n½z½ optimum duruma getiriyoruz. Pnömatik Hidrolik, pnömatik ve makineler için yedek parçalar tedarik ediyoruz. Kumanda tekniði Kumanda tekniði ve SPS programlamas½nda yetkin bir kuruluþuz. Tahrik tekniði Armatürler, contalar tedarik ediyor ve hortum servisi saðl½yoruz.
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 4
HÝDROLÝK üniteleri Sistemler ve tahrik Her gün karþ½laþabileceðiniz bir durum: Üretim sisteminiz ya da makinenizin hidrolik ünitesi devre d½þ½ kal½r. Üretiminiz durur. Bekleme süreleri, gecikmeler, müþterilerle sorunlar. Bu durumda, h½zl½ yard½ma ihtiyaç duyulur. Teknisyenlerimiz k½sa süre içinde yerinize gelir ve yedek parça stokumuz, geçerli tüm üreticiler ve bileþenleri kapsar. Hidrolik bileþenlerinizi yerimizde ya da tesisinizde onar½r½z. Yedek parçalar½ k½sa süre içinde teslim ederiz. ABEX BOSCH CAMOZZI DENISON EATON HALDEX HYDRAULIKRING HYDROLUX JSB MOOG PARKER REXROTH-BOSCH STAUFF UCC VICKERS Contalar Filtreler Bilyal½ valflar Kaplinler Manometreler Oransal teknik Talepleriniz ve verdiðiniz bilgiler doðrultusunda özel makineler ve üniteler üretiyoruz. Hidrolik sistemlerinin konstrüksiyonu, DIN EN 982'ye uygun þekilde gerçekleþir. ATEX yönetmeliði uyar½nca 3. kategorideki patlama korumal½ bölge için de cihazlar üretiyoruz. Baþvuru üzerine, 2. kategorideki elektrikli olmayan cihazlar da mümkündür. Pompalar Hortumlar Tank Valfler Vidal½ baðlant½lar Silindirler
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 5
PNÖMATÝK tekniði Sevk ve vakum Bas½nç düþürücüler Yedek parçalar Üretim sistemleri ve mal alma cihazlar½n½n pnömatik bileþenlerini yerimizde ya da tesisinizde yetkin bir þekilde onar½yoruz. Vakum tekniðinde uzun y½llar½n getirdiði bir deneyime sahibiz. Servis teknisyenlerimiz k½sa süre içinde yerinize gelebilir. Geçerli tüm üreticilerin yedek parçalar½ ve bileþenleri stoklar½m½zda tutuyoruz. Filtreler Kaplinler Emiciler Valflar Vidal½ baðlant½lar Bak½m üniteleri Aksesuarlar AIR-COM ASCO-JOUCOMATIC BOSCH BÜRKERT FESTO GEMÜ HERION HOERBIGER KNORR NORGREN NUMATICS ORIGA PARKER REXROTH-MECMAN ROSS
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 6
ELEKTRÝK pano üretimi Kumanda Kumanda, denetim ve tahrik alanlar½ndaki elektrikli sanayi sistemleri bizde en iyi ellerdedir. Planlamadan baþlayarak üretim, kurulum ve onar½ma kadar. Karmaþ½k makineler ve sistemlerin yap½ gruplar½, kablo gruplar½, klemens kutular½n½n donat½lmas½ ya da þalt sistemlerinin üretimi fark etmeksizin, müþterilerimizin tüm beklentilerine esnek bir þekilde hitap edebilecek durumday½z. Hidrolik, pnömatik, elektroteknik, klima ve ölçüm tekniði gibi tekniklerin sanayi elektriði ile birleþtirilmesi konusunda çal½þanlar½m½z çok eðitimlidir. Kalite bilinciyle çal½þma bizim için en öncelikli kurald½r. ABB BARKSDALE CONTACT DI-SORIC ELEKTRA TAILFINGEN IFM IMT KLÖCKNER-MÖLLER LAPP KABEL MITSUBISHI ELECTRIC MURR OMRON PENNY + GILES PMC PEPPERL + FUCHS PHOENIX CONTACT SIEMENS TELEMECHANIQUE WEIDMÜLLER
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 7
PLC kumandas½ Sanayi otomasyonu Tahrik tekniði Görüntü iþleme DeviceNet Eternet Feldbus Uzaktan bak½m Frekans konvertörü Profibus IPC Ölçüm konvertörü Að tekniði Ayarlama tekniði Sensör üniteleri Güvenlik tekniði SPS Kumanda tekniði TCP/IP Robotlar ve sistemlerin kumandas½ için SPS ve IPC kullan½yoruz. Sizin için anlam½: Daha az kablo baðlant½s½, daha h½zl½ iþletime alma, daha az hata kaynað½, yeni gereksinimlere daha kolay adaptasyon. Bir ada çözümü ya da birden çok kumandan½n bir yönetim platformunda merkezi olarak birleþtirilmesi fark etmeksizin, gereksinimleriniz doðrultusunda uygun çözümü buluyoruz. Bu s½rada, çeþitli üreticilerin uygun tekniklerini kullanabiliriz. Programlama, eðitimli ve deneyimli teknik personel taraf½ndan gerçekleþtirilir. Geliþimimizi düzenli þekilde devam ettirerek, teknik kalifikasyonda üst düzeye ulaþmaktay½z OMRON MITSUBISHI ELECTRIC (FX-STEUERUNG) MÖLLER (EASY) SIEMENS (S7, S5, LOGO) GOSEWEHR (GOROBTRONIC ) SUHLING (ANDRAS-SYSTEM) Örnek uygulama: Enjeksiyon parçalar½ enjeksiyon makinesinin kal½b½ndan al½n½r, sol ve sað parça ayr½ kaplara yerleþtirilir. Önceden belirtilmiþ miktara ulaþ½lmas½ ile birlikte, kaplar bir konveyör üzerinden d½þar½ taþ½n½r.
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 8
OTOMASYON Sistem entegrasyonu Sistemlerin otomasyonunu saðl½yor, teknik olarak gerekli yerlerde sistemleri modernize ediyoruz. Sistem parçalar½ ve bileþenler aras½nda þebeke baðlant½s½ kurulur. Bununla birlikte iþleme makineleri, kullan½m cihazlar½, taþ½ma tertibatlar½ ve ç½kt½ sistemlerine merkezi olarak kumanda edilir ve bu sistemler direkt olarak birbirleriyle iletiþim kurar. Ýþleme bilgileri, iþ emri iþlemleri ya da üretim planlamas½ndan direkt olarak gelebilir. Realizasyon olanaklar½ hakk½nda sizinle yerinizde görüþmekten sevinç duyacað½z. Sadece, baðlay½c½ olmayan bir dan½þmanl½k tarihi belirleyin. Ýlgilinize teþekkür ederiz. Ü Daha h½zl½ iþleme periyotlar½ sayesinde üretim sürelerinin k½salt½lmas½ Ü Yol-Süre optimasyonu ve daha k½sa donat½m süreleri sayesinde daha k½sa haz½rl½k süreleri Ü Üretim ak½þ½n½n otomasyonu sayesinde daha yüksek verimlilik ve belirgin þekilde daha düþük personel parça maliyetleri Ü Tüm bileþenlerin bir kumanda panosundan merkezi kullan½m½ Ü Otomatik prosesler sayesinde, kullan½c½ personelin hatal½ kullan½m½nda azalma Ü Ýþ emri iþlemlerine direkt veri baðlant½s½ sayesinde hatal½ iþlemenin azalt½lmas½ Ü Acil Kapatma zinciri, kullan½c½ personelin yer baðlant½s½, baðl½ bulunan tüm makineler ve sistem bileþenlerinin üst konumdaki güvenlik denetimi sayesinde güvenliðin artmas½ Ü Çok kanall½ proses yorumlay½c½lar sayesinde parça proseslerinin esnek þekilde yap½land½r½lmas½ ve h½zl½ deðiþtirilebilme özelliði; bunun sonucunda program deðiþikliklerine gerek kalmaz Ü Üretim yönetimi bilgisayar½nda sistem durumlar½n½n görselleþtirilmesi sayesinde sürekli bilgilendirme
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 9
FILTRE TEKNIÐI sistemleri ve çevreyi korur Teslimat program½m½zda, önemli üreticilerin farkl½ kullan½m amaçlar½na yönelik hidrolik filtrelerini size sunabiliriz. ARGO BOSCH DONALDSON FAIREY ARLON HENGST HYDAC INTERNORMEN KNECHT MAHLE MANN PALL Emme filtreleri Bas½nç filtreleri Geri dönüþ filtreleri Havaland½rma filtreleri Kirlenme göstergesi Filtre üniteleri PARKER STAUFF UCC UFI ZANDER Elektrik baðlant½s½ dahil olmak üzere, verdiðiniz bilgilere uygun olarak yan ak½m filtre gruplar½n½ sisteminize entegre ediyoruzç Sorular½n½z½ cevaplamaya haz½r½z
Elektro hidrolik Hidrolik pompa Bellek programlý kontrol - page 10
POMPALAR Onar½mlar, aksesuarlar Y½llardan beri önemli pompa üreticileriyle birlikte çal½þ½yoruz. Pompa taþ½y½c½lar½ ve kaplinlerde, toplam KTR program½n½ uyguluyoruz. Hidrolik pompalar½n yedek parça temini ve onar½m½nda da, uzun y½llar½n getirdiði deneyimimiz sayesinde yetkin bir ortað½n½z konumunday½z. Pompa onar½mlar½n½ kendi teknik servisimizde yap½yoruz. Onar½m parçalar½ ve yedek parçalar½n büyük bir bölümünü sürekli olarak stoklar½m½zda tutuyoruz. Bu özellik, uzun teslim sürelerinizi önleme konusunda size yard½mc½ olmaktad½r. ALLWEILER, ATOS, BOSCH-REXROTH, BRUENINGHAUS, BUCHER, CASAPPA, COMATROL, DANFOS, DENISON, DUPLOMATIC, EATON, ECKERLE, HALDEX, HANSA, HAWE, HYDROMATIK, INTEGRAL, JSB, KRACHT, LINDE, OILGEAR, PARKER, POCLAM, REXROTH, RICKMEIER, ROQUET, SAUER, VICKERS, VOITH.
You're reading the first 10 out of 12 pages of this docs, please download or login to readmore.

People are reading about...